Nižšie náklady - dlhšia životnosť

Cetanové číslo

Čo je cetánové číslo?

Cetánové číslo je meradlom kvality zapaľovania motorovej nafty.

Často krát je mylne vysvetľované ako meradlo kvality palív.

Cetanové číslo je vlastne mierou oneskoreného zapálenia paliva.

To je doba medzi začiatkom vstreku a momentom zapálenia paliva. U konkrétneho vznetového motora bude mať vyššie cetánové číslo paliva kratšiu dobu oneskorenia zápalu ako u paliva s nižším cetánovým číslom.

Pri vyhodnocovaní kvality motorovej nafty by sa nemalo posudzovať iba cetánové číslo. Veľmi dôležitými ukazovateľmi sú merná hmotnosť API, obsah BTU, destilačné rozmedzie, obsah síry, stabilita a bod vzplanutia. Pre prevádzku za nízkych teplôt môžu byť kritickými faktormi bod zákalu a filtrovateľnosť (C.F.P.P.)

Stanovenie cetánového čísla.

 

Optické metódy pre stanovenie cetanového čísla sú definované v norme ASTM test D-613. Táto metóda vyžaduje použitie štandardného skúšobného motoru s uznávaným vybavením  prevádzkovaného za špecifických podmienok. V tomto teste je rôzny kompresný pomer pre skúšobnú vzorku a referenčné palivo so známym cetánovým číslom na stanovenie oneskorenia zapálenia paliva. Kompresný pomer vzorky je ohraničený pomermi u tých dvoch referenčných palív. Cetánové číslo vzorky paliva je určené odhadom medzi dvomi bodmi referenčného paliva.

 

Ako môže cetánové číslo ovplyvniť prevádzku motora.

 

Používanie paliva s vyšším cetánovým číslom než je stanovené výrobcom motorov nie je prínosom. V ASTN Štandardná špecifikácia pre Dieselové palivá (D-975) je uvedené: "Požiadavky na cetánové číslo závisia na konštrukcii motora, veľkosti, typu, rýchlosti a forme plnenia paliva, štartovacích a atmosférických podmienkach. Zvýšenie cetánového čísla nad skutočne potrebné hodnoty podstatne nezlepší výkon motora. Preto zadané cetánové číslo by malo byť čo najnižšie, aby bola zaistená maximálna dostupnosť paliva." To podčiarkuje význam zladenie zodpovedajúcich požiadaviek na cetanové číslo motora s cetanovým číslom paliva.

Motorové nafty s cetánovým číslom nižším než sú požiadavky na minimálne hodnoty motora môžu  spôsobiť rad problémov. Motor je problematickejšie naštartovať najmä pri nízkych teplotách alebo vo veľkých nadmorských výškach. Urýchľuje sa tvorba kalov v mazacích olejoch. Mnoho palív s nízkym cetánovým číslom spôsobuje tvorbu usadenín v motore, čo má za následok vyššiu dymivosť, zvýšenie emisií škodlivín a ich vyššie opotrebenie.  Využívaním palív, spĺňajúcich prevádzkové požiadavky motora, dochádza k zlepšeniu studených štartov, nižšia dymivosť pri štarte motora, zlepšenie spotreby paliva, zníženie emisií škodlivín, predĺženie životnosti motora a zníženie hluku a vibrácií.Požiadavky na palivo sú publikované v prevádzkovej príručke pre každý konkrétny motor alebo vozidlo.

 

Celková kvalita paliva a výkon závisí na pomere parafinických a aromatických uhľovodíkov, prítomnosti síry, vody, baktérií a iných nečistôt a  odolnosti paliva voči oxidácii.


Najdôležitejším meradlom kvality palív je merná váha podľa API , výhrevnosť (BTU obsah), destilačné rozmedzie a viskozita . Rovnako tak je dôležitá čistota a odolnosť voči korózii . Na použitie pri nízkych teplotách musí mať palivo zodpovedajúci bod zákalu a filtrovateľnosť (C.F.P.P.). Cetánové číslo neovplyvňuje žiadnu z týchto spomínaných vlastností.

 

Prostriedky k zvýšenie cetánového čísla/ akcelerátory zážihu


Motorové nafty sú zmesi destilátov pohonných hmôt a krakovaných ropných uhľovodíkov. Krakované uhľovodíky sú zlúčeniny s nízkym cetánovým číslom, z veľkej časti kvôli ich aromatickému obsahu . Kvôli dosiahnutiu požadovaného cetánu väčšiny dieselových motorov musia byť do tejto zmesi pridané prostriedky na úpravu cetánového čísla. Krakované zložky s nízkym cetánovým číslom sú menej vhodné pre tieto účely ako parafínové palivá s vyšším cetánovým číslom.

Prísady na úpravu cetánu upravujú spaľovanie v motore. Podporujú včasné a komplexné vznietenie paliva. Bránia nečakanému vznieteniu paliva a nadmernému nárastu tlaku v spaľovacom cykle. V závislosti na pomere zložiek s vysokým cetánovým číslom voči zložkám s nízkym číslom v základnom palive môžu zvyčajné prísady zvýšiť cetánové číslo asi o 3 až 5 bodov (pomer miešania 1:1000). Pridaním do prémiových palív s vysokým prirodzeným cetánovým číslom (obsahujúce vysoké percento parafínov) pri pomere miešania 1:500 je možné ich zvýšiť maximálne o 7 bodov .  Väčšina prísad na úpravu cetánového čísla na trhu obsahuje 55 až 70 % účinných látok. Môžu tiež obsahovať súčasti, ktoré narušujú schopnosť paliva viazať kyslík ktorý je potrebný na zlepšenie spaľovania. Môžu porušiť oxidačnú stabilitu paliva pri skladovaní. To potom generuje tvorbu organických častíc, vody a kalov - tieto ale degradujú kvalitu paliva. Výsledkom je často palivo, ktoré už nespĺňa ani minimálne požiadavky. AL 3014 CTI obsahuje 100 % aktívnej technológie na zvýšenie cetánového čísla a žiadne ďalšie súčasti, ktoré sa rozkladajú a majú nežiaduce účinky. 

Ovplyvňujú prísady na úpravu cetánového čísla (Cetane Imrover) kvalitu paliva?

Kvalita paliva je definovaná fyzikálnymi vlastnosťami špecifikovanými podľa ASTM Štandardné špecifikácie paliva pre dieselové motory, ASTM D - 975. Karbónové častice , popol a síra zvyšujú opotrebovanie motora a nárast usadenín. Prémiové motorové nafty by mali mať nižšie špecifikácie pre tieto vlastnosti . Navyše by prémiové motorové nafty mali byť pri skladovaní stabilnejšie než štandardné palivá, takže palivo špičkovej kvality, ktorú zakúpite, sa nebude časom zhoršovať. To je oblasť, kde niektoré prísady na zlepšenie cetánového čísla spôsobujú problémy.

Mnohí predajcovia paliva zavádzajú prémiové motorové nafty a vychvaľujú vysoké cetánové číslo ako jediný štandard kvality palív. Na rozdiel od tohto predpokladu cetánové číslo, ktoré je príliš vysoké, môže spôsobiť príliš krátke oneskorenie vznietenia. Tým sa zmení načasovanie maxima tlaku, čo má za následok stratu výkonu. Ak dôjde k tomu, môže sa prejaviť veľa problémov rovnakých ako pri spaľovaní palív s nízkym cetánovým číslom. Kým problémy spojené s nízkym cetánovým číslom do značnej miery zmiznú po tom, čo sa motor zahreje, pri príliš vysokom cetánovom čísle tieto problémy budú pretrvávať aj pri zohriatom motore.

Stanovenie základnej charakteristiky dieselových palív.

Cetánové číslo je dôležitá miera kvality zážihu paliva alebo schopnosti studeného štartu. Merná hmotnosť podľa API je výborným indikátorom tepelnej hodnoty, ktorá sa premieta do spotreby pohonných hmôt a výkonu. Destilačná krivka odráža rozvrstvenie molekulárnych hmotností, vyšší podiel vysoko vriacich frakcií poskytuje lepšie mazanie, vyššie cetánové číslo - a viac usadenín. Obsah síry priamo súvisí s koróziou, to musí byť pokiaľ možno čo najnižšie.Oxidačná stabilita , voda a obsah sedimentu ovplyvňujú skladovateľnosť paliva.Pre bezproblémovú prevádzku za nízkych teplôt sú najdôležitejšie optimálny bod zákalu a filtrovateľnosť. Ak chcete zabezpečiť najlepšiu kvalitu paliva pre vznetové motory, pomocou AL - 3014 CTI , postupujte podľa údajov výrobcu motora pre všetky tieto vlastnosti .

 

AL-3014 CTI sa ukázal ako vynikajúci nie len pri oficiálnych testoch, ale dôležitejšími sú dlhoročné skúsenosti jeho užívateľov.

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.